Obchodní podmínky

Martin Poledník

IČO: 73192392

DIČ: CZ8001285589

Ondřejovice 96, 793 76 Zlaté Hory,

(dále jen „Provozovatel“), pro prodej (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky www.telcek.com, prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si objednat od Provozovatele zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která užívá webové stránky www.telcek.com a vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním tohoto webu souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím tohoto webu došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách www.telcek.com. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.telcek.com/obchodni-podminky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.telcek.com v sekci „Kontakty“.

II. SMLUVNÍ VZTAH PROVOZOVATELE A ZÁKAZNÍKA

 1. Provozovatel nabízí prostřednictvím webu www.telcek.com prodej zboží.
 2. Po provedení poptávky Zákazníkem výběrem zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Odeslat“, zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mail/příp. provede telefonát potvrzující, že Provozovatel poptávku obdržel, přijal jako objednávku a zařadil ji do systému. Účelem tohoto e-mailu/telefonátu je potvrzení přijetí poptávky Zákazníka a vytvoření objednávky a její zařazení do systému.
 3. K uzavření kupní smlouvy, dochází v okamžiku, kdy je poptávka Zákazníka potvrzena objednávka ze strany Provozovatele prostřednictvím emailu nebo telefonátu, případně jiným způsobem.
 4. V potvrzení objednávky dle čl. II odst. 3 Obchodních podmínek budou uvedeny informace o doručení, zejména přibližné datum, kdy kurýrní služba doručí zboží přímo na zadanou adresu před budovu Zákazníka.
 5. Do obdržení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 3 Obchodních podmínek, má Zákazník právo svou objednávku zrušit, a to přes odkaz, který je součástí potvrzujícího emailu dle čl. II odst. 3 Obchodních podmínek. Po doručení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 3 Obchodních podmínek již Zákazník není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit a již uhrazena cena za zboží mu nebude vrácena.
 6. Pokud dojde ke zrušení objednávky Zákazníka v souladu s čl. II odst. 5 Obchodních podmínek, a cena za objednané zboží byla již odečtena z platební karty Zákazníka či jinak přijata, vrátí Provozovatel cenu za objednané zboží v plné výši na příslušný účet Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.
 7. Objednávka Zákazníka není právně závazná a Zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného na webu www.telcek.com. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita nabídky zboží.
 8. Zákazník se zavazuje cenu za objednané zboží uhradit převodem na účet Provozovatele, prostřednictvím platební karty nebo na dobírku.
 9. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.telcek.com nemusí být konečná. Nezahrnuje náklady na dopravu a balné.
 10. Potvrzení o nákupu – daňový doklad za uskutečněnou objednávku je Provozovatelem zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo vytvoření objednávky, příp. v objednávce při platbě dobírkou.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Veškeré používání webu www.telcek.com je bezplatné. Zákazník hradí pouze cenu za zboží jím objednané.
 2. Zákazník je povinen při používání webu www.telcek.com dodržovat platné právní předpisy.
 3. Zákazník tímto prohlašuje, že je plně svéprávný k používání webu www.telcek.com.
 4. Zákazník je povinen při využívání webu www.telcek.com poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V opačném případě nemůže Provozovatel zaručit bezproblémové doručení zboží objednané na webu www.telcek.com.
 5. Programové vybavení a další součásti tvořící  webu www.telcek.com, včetně fotografií zboží, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící webu www.telcek.com.
 6. Zákazník není oprávněn při používání webu www.telcek.com používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování webu www.telcek.com. Web www.telcek.com je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Provozovatele ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších zákazníků, a který je v souladu s jeho účelem.
 7. Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení objednávek prostřednictvím webu www.telcek.com.
 8. Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci webu www.telcek.com může dojít k opuštění webových stránek www.telcek.com a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele.
 9. Zákazník je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití webu www.telcek.com.
 10. Zákazník je oprávněn u Provozovatele uplatnit právo z vadného plnění, které mu bylo Provozovatelem poskytnuto.
 11. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
 12.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl.  III, odst. 13 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník nejprve kontaktovat Provozovatele prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.telcek.com/kontakt Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné i na adresu provozovny Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele.
 13. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s vrácením zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 14. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 15. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 16. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Zákazníkovi doručeno v co nejkratší době od okamžiku objednání a v co nejvyšší kvalitě.
 2. Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.telcek.com ani neomezené fungování webu www.telcek.com.
 3. Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.telcek.com. Provozovatel tak neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání webu www.telcek.com, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.telcek.com, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.telcek.com, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.telcek.com nebo v důsledku užití webu www.telcek.com v rozporu s jejím určením.
 5. Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.telcek.com, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv Služby třetích stran.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka na web www.telcek.com.
 7. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.
 8. Provozovatel se snaží veškerá přání, stížnosti a připomínky vyřizovat v co nejkratším čase. Zákazník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.telcek.com/kontakt.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu www.telcek.com se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu www.telcek.com obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním webu www.telcek.com musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v poptávkovém formuláři. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 09. 03. 2020

V Ondřejovicích, dne 01. 03. 2020